Menu

Huurvoorwaarden Solex

Met de Solexen van Nijsink Uitjes moet vanzelfsprekend voorzichtig worden omgesprongen. Lees daarom onze algemene voorwaarden goed door voor u op pad gaat. De Solexen kunnen weleens een druppeltje olie lekken. Trek dus niet uw mooiste kleren en schoenen aan!

 
Algemene voorwaarden


Artikel 1
De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. Nijsink Uitjes wordt geacht de Solex in goede staat te hebben afgeleverd. Voor aanvang van de route dient een borg van € 50,- per Solex in ons bezit te zijn. De borg ontvang je na afloop terug, indien de Solex niet beschadigd is.

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Solex contant aan Nijsink Uitjes voldoen. 
b. Het rijden van een Solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs dan wel bromfietscertificaat. 

Artikel 3
Nijsink Uitjes is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Nijsink Uitjes op aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 4
Nijsink Uitjes is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde Solex na vermeend misbruik in te nemen. 

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex, daar deze door Nijsink Uitjes niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. 

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. 

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

Artikel 8
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht. 

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: a) Alcoholhoudende drank en/of drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden tijdens de huurperiode te nuttigen. b) De trottoirbanden op en af te rijden. c) Met de Solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen. d) Een of meerdere personen te vervoeren. 

Artikel 10
Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Nijsink Uitjes is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 

Artikel 11
Het is verboden tijdens de huur van de Solex, met twee of meerdere naast elkaar te rijden.