Menu

Eend rijden & Boogschieten

Na de koffie volgt een korte instructie over het rijden met een een mooie "lelijke eend" Het is geweldig om bij goed weer het dak volledig open te rollen. We maken een mooie toerrit over de Veluwe met als tussenstop boogschieten.

Boogschieten is een sport waarbij pijlen worden weggeschoten naar een doel met behulp van een boog. Vroeger was de boog een jacht- en oorlogswapen, maar tegenwoordig is boogschieten een concentratiesport. Het vraagt concentratievermogen, lichaamsbeheersing en conditie. Je probeert jezelf continu te verbeteren, je techniek en daardoor (als het goed is) ook je scores. Er zijn meerdere disciplines en type bogen, van traditioneel tot high-tech, zodat er voor iedereen wel een vorm is die aanspreekt. We gebruiken bogen die voor iedereen te bedienen is, zowel jong als oud en voor links- en rechtshandigen. Mede door ervaren begeleiders, dragen wij er zorg voor dat je in ieder geval de basis kennis op zal doen, en door middel van wedstrijd elementen hier een leuk uitje aan zal beleven.


 

Algemene voorwaarden

U huurt een Citroen 2cv auto, hierna te noemen “2 cv auto”. Maar het rijden met een 2cv auto is niet zonder risico’s. De 2cv auto heeft een gedateerd remsysteem, met aanzienlijk lagere remeigenschappen, dan we tegenwoordig gewend zijn.
Let op :

 • Je mag alleen rijden op wegen waar 2cv auto’s mogen rijden, off road is dus niet toegestaan.
 • Deelname is geheel op eigen risico, leeftijd vanaf 19 jaar met een in Nederland geldig rijbewijs. Bijrijders mogen jonger zijn en een rijbewijs is hiervoor niet verplicht.
   

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verhuurder: Nijsink Uitjes gevestigd te Nunspeterweg 48, 8075AC, Elspeet.
 • Huurder: degene die in de hoedanigheid van consument of in de hoedanigheid van ondernemer voor zichzelf dan wel (mede) ten behoeve van (een) derde(n) met verhuurder een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een voertuig van verhuurder of aan wie verhuurder ter zake een offerte heeft uitgebracht;
 • Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf;
 • Ondernemer: een niet-consument;
 • Voertuig: de 2cv auto inclusief de daarbij behorende uitrustingstukken en accessoires die onderwerp is van de huurovereenkomst;
 • Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een voertuig in gebruik te geven.
   

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van verhuurder. Op de tussen verhuurder en huurder gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel schriftelijk uitdrukkelijk door verhuurder is bevestigd. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover verhuurder met deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Een zodanig overeengekomen afwijking en/of aanvulling is slechts geldig voor die betreffende overeenkomst.
 
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1: Verhuurder brengt een aanbod mondeling, schriftelijk of elektronisch (per e-mail of website) uit.
2: Een mondeling gedaan aanbod dient terstond te worden aanvaard, bij gebreke van verval daarvan, tenzij daarbij gelijktijdig een termijn is gegeven voor aanvaarding.
3: Een schriftelijk of elektronisch aanbod is gedurende de daarin opgegeven termijn of, bij gebreke van een daarin vermelde termijn, gedurende 14 dagen onherroepelijk, behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
4: Het aanbod bevat, naast een eventuele termijn van aanvaarding, een omschrijving van het voertuig, de huurtermijn, de huursom met eventueel bijkomende kosten en de wijze van betaling. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.
5: Het aanbod gaat vergezeld met een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan worden deze voorwaarden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de huurder ter hand gesteld.
 
Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
1: Alle met verhuurder gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke/ elektronische bevestiging door de verhuurder.
2: Eventuele aanvullingen op en/of wijzigingen in de overeenkomst binden de verhuurder eerst nadat en voor zover verhuurder schriftelijk uitdrukkelijk met deze aanvullingen en/of wijzigingen heeft ingestemd.
 
Artikel 5: Prijs
1: Alle door verhuurder genoemde of vermelde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en eventuele overige belastingen en heffingen van overheidswege.
2: Indien zich na het uitbrengen van de offerte dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen, is verhuurder gerechtigd deze prijsstijging aan huurder door te berekenen: indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan verhuurder toekomende bevoegdheid of uit een op hem rustende verplichting ingevolge de wet; in alle andere gevallen, met dien verstande dat de huurder gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke aan verhuurder gerichte verklaring te ontbinden in geval van een prijsstijging van meer dan 10% en dat de huurder-consument daarnaast gerechtigd is de overeenkomst op de hiervoor genoemde wijze schriftelijk te ontbinden indien de prijsstijging plaatsvindt binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij daarbij bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
3: Bij retournering van het voertuig vóór het einde van de overeengekomen huurperiode blijft de huurder de gehele overeengekomen huursom verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 6: Betaling
1: Betaling door huurder dient binnen 10 dagen na factuurdatum doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen vóór de dag van verhuur te geschieden op het kantoor van verhuurder of middels overmaking naar een door verhuurder aan te wijzen bankrekening. Alleen bij volledige betaling wordt het voertuig gereserveerd en gebruiksklaar gemaakt. Wijziging van de overeenkomst, in de zin van vermindering van het aantal huurders en/of voertuigen, is vanaf dat moment niet mogelijk en de huurder blijft verhuurder de gehele overeengekomen huursom verschuldigd.
2: Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3: Huurder dient te betalen in de gefactureerde valuta en in geval van een huurder-ondernemer zonder verrekening, aftrek, korting of compensatie.
4: Bij niet-tijdige betaling is huurder van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim. Vanaf de datum van verzuim zijn alle vorderingen van verhuurder terstond opeisbaar en is huurder aan verhuurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW (in geval van een huurder-consument) dan wel de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW (in geval van een huurder-ondernemer) verschuldigd.
5: Indien huurder in verzuim is ter zake de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle met de invordering van het verschuldigde bedrag gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van huurder, onverminderd de overigens aan verhuurder toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Voor huurder-consument bedragen de buitengerechtelijke kosten:

 • 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-;
 • 10% over de volgende € 2.500,- van het verschuldigde bedrag;
 • 5% over de daaropvolgende € 5.000,- van het verschuldigde bedrag.


Artikel 7: Waarborgsom
1: Bij aanvang van de huur wordt van de huurder betaling van een waarborgsom verlangd; per 2cv auto een bedrag van 600 euro.
2: Bij het inleveren van het voertuig wordt de waarborgsom onder verrekening van nog openstaande bedragen gerestitueerd, tenzij er sprake is van schade die aan huurder is toe te rekenen. In geval van schade wordt de waarborgsom gerestitueerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. De restitutie zal plaatsvinden zodra is vast komen te staan dat van een dergelijke overschrijding sprake is.
3: In geval van schade veroorzaakt door (een) derde(en) en de verhuurder de schade volledig op deze derde(n) kan verhalen, zal de waarborgsom worden gerestitueerd binnen 14 dagen nadat verhuurder zijn schade volledig heeft verhaald.

Artikel 8: Annulering
1: Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis stellen. De huurder is de verhuurder in dat geval de navolgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot 21 dagen (exclusief) vóór de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 25% van de overeengekomen huursom;
 • bij annulering vanaf de 20ste dag (inclusief) tot de 15e dag (exclusief) vóór de dag van verhuur: 50% van de overeengekomen huursom;
 • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot 1 dag vóór de dag van verhuur: 100% van de overeengekomen huursom;
 • bij annulering op de dag van verhuur of later: alle voornoemde bedragen met een minimum van € 100,-.
 • het aantal personen is tot 15 dagen voor uw reserveringsdatum nog naar beneden bij te stellen tot een maximum van 50% van het aantal personen dat bij ons staat gereserveerd.


Artikel 9: Verplichtingen huurder
1: Degene die in de overeenkomst als bestuurder is aangeduid dient op de dag van de overeengekomen huurperiode, minimaal 19 jaar te zijn en in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs dat de bestuurder op de dag van (de aanvang van) de verhuur aan de verhuurder dient te overleggen.
2: Huurder is verplicht zich te houden aan instructies en aanwijzingen van de verhuurder.
3: Huurder dient met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor zorg te dragen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het onder meer verboden om met meer dan 4 personen plaats te nemen in het voertuig; dan wel om het voertuig te besturen onder invloed van alcohol, drugs en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden; trottoirs op- en af te rijden; het voertuig tegen een ander voertuig of object aan te rijden; het voertuig te gebruiken op een onverhard terrein dan wel een ander terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
4: Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op / bij het einde van de huurperiode op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin huurder het voertuig heeft ontvangen aan verhuurder over te dragen.
5: Alleen personen die in de overeenkomst als bestuurder zijn aangeduid en daarmee ook de algemene voorwaarden hebben ondertekend, zijn gerechtigd het voertuig te besturen, mits zij voldoen aan het in lid 1 van dit artikel bepaalde.
6: Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan andere personen dan die in de overeenkomst als bestuurder zijn aangeduid.
7: Het is huurder niet toegestaan om het voertuig onder of weder te verhuren dan wel op een andere wijze aan een ander in gebruik te geven dan wel diens rechten uit hoofde van de overeenkomst geheel of ten dele aan (een) derde(n) over te dragen.
8: In geval van schade en/of defecten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade of defecten kunnen leiden, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot het ontstaan of verergering van de schade en/of van de defecten en/of tot vermindering van de verkeersveiligheid en/of van de veiligheid van de huurder.
9: In geval van diefstal of vermissing van het voertuig of in geval van schade en/of defecten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade en/of defecten kunnen leiden aan het voertuig of met het voertuig veroorzaakt, is de huurder verplicht:

 • de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken die op de gebeurtenis betrekking hebben;
 • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en alle door hem aangewezen personen de gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van (een) derde(n) of aan het verweer tegen aanspraken van (een) derde(n).

10: Huurder is verplicht de verplichtingen en geboden vermeld in dit artikel op te leggen aan de bestuurder en/of andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
Artikel 10: Verplichtingen verhuurder
1: Bij aanvang van de huur stelt de verhuurder het voertuig goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat ter beschikking aan huurder.
2: Mocht er vóór aanvang van de huur al sprake zijn van schade aan het voertuig dan stelt de verhuurder samen met huurder voorafgaand aan de huur een schadebeschrijving op (schade aan de 2cv auto’s is gemarkeerd).
3: Verhuurder is gehouden het voertuig ten behoeve van huurder afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.
4: Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij retournering daarvan door huurder op eventuele schade.
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1: Indien geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
2: Huurder is in geval van schade aan of met het voertuig toegebracht, diefstal of vermissing van het voertuig per schadeveroorzakende gebeurtenis aansprakelijk tot het bedrag van het in de overeenkomst overeengekomen eigen risico van maximaal 600 euro, tenzij de schade, de diefstal of de vermissing is ontstaan als gevolg van handelen en/of nalaten van huurder in strijd met de verplichtingen en/of geboden zoals weergegeven in artikel 9. In dat laatste geval is huurder volledig aansprakelijk voor alle door verhuurder geleden schade, daaronder begrepen de schade als gevolg van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren welke schade op voorhand wordt vastgesteld op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs van het voertuig per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten, tenzij huurder aantoont dat de schade of vermissing hem niet kan worden toegerekend.
3: Alle sancties en gevolgen van maatregelen die van overheidswege worden opgelegd in verband met het ter beschikking hebben van het voertuig of met het gebruik van het voertuig komen voor rekening van huurder, tenzij deze sancties of maatregelen aan verhuurder moeten worden toegerekend. Indien deze sancties en/of maatregelen aan verhuurder worden opgelegd en er geen sprake is van de in de voorgaande zin van dit artikellid bedoelde uitzondering, dan dient huurder verhuurder op eerste verzoek schadeloos te stellen en is huurder voorts administratiekosten aan verhuurder verschuldigd van minimaal € 25,-.
4: Huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de bestuurder en/of door andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
5: Verhuurder is uitsluitend aansprakelijk voor door huurder geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van verhuurder.
6: Verhuurder is niet aansprakelijk voor door huurder-consument geleden schade aan zaken, voor vermissing en/of voor enig lichamelijk letsel/ongeval.
7: Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder-ondernemer of (een) derde(n) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van verhuurder.
8: Indien en voor zover ondanks het bepaalde in de voornoemde leden op verhuurder enige aansprakelijkheid jegens huurder zou blijken te rusten, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de netto huursom die aan huurder in rekening is gebracht of met huurder is overeengekomen ter zake de overeenkomst waarop het schadevoorval/gebeurtenis betrekking heeft met een maximum van € 500,-. De aansprakelijkheid van verhuurder is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door haar verzekeraar zal worden uitgekeerd. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
9: Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van derden ter zake van eventueel door hen geleden of te lijden schade in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van verhuurder en huurder bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
10: Indien huurder-ondernemer enige aan de met verhuurder gesloten overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, dan dient huurder-ondernemer verhuurder van dit risico te vrijwaren.
 
Artikel 12; Verzekeringen & Aansprakelijkheid

 • Vanzelfsprekend is door Nijsink Uitjes de wettelijk verplichte WA-verzekering voor haar 2cv auto’s afgesloten.
 • Het huren van de 2cv auto geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.
 • Desalniettemin gelden voor de huurder nadrukkelijk de volgende aansprakelijkheden en verplichtingen.
 • Huurder vrijwaart Nijsink Uitjes van aansprakelijkheidsstelling voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde 2cv auto aan derden of zichzelf is toegebracht. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade.
 • Eigen risico per gebeurtenis (600 euro voor de 2cv auto).
 • Bij diefstal/vermissing is huurder aansprakelijk ten bedrage van de dagwaarde van de 2cv auto alsmede voor de daardoor ontstane huurderving.
 • De huurder is aansprakelijk voor de kosten van herstel (en van de te vervangen onderdelen op basis van dagwaarde) van iedere schade die aan de gehuurde 2cv auto is toegebracht. De kosten dienen direct contant aan verhuurder te worden voldaan of zullen gefactureerd worden.
 • De som van alle waarborgsommen betaald door de groep van huurder kan hiervoor, indien nodig, aangewend worden.
 •  

Artikel 13: Overmacht
1: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke van de wil van verhuurder onafhankelijke dan wel anderszins niet aan verhuurder toerekenbare omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder is mede begrepen: (burger)oorlog(gevaar), oproer, tekort aan personeel, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, stakingen in het bedrijf van verhuurder of in andere bedrijven, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, wateroverlast, brand en andere ernstige verstoringen in het bedrijf van verhuurder.
2: In geval van blijvende overmacht is verhuurder gerechtigd de overeenkomst met huurder buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Verhuurder is terzake jegens huurder niet aansprakelijk voor enige door hem geleden of te lijden schade van welke aard en omvang dan ook.
3: In geval van tijdelijke overmacht is verhuurder gerechtigd de overeenkomst  buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel om de termijn waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien deze verhindering langer dan 1 maand duurt, kan huurder (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen zonder dat huurder recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings)verplichtingen van huurder ter zake van het reeds door verhuurder uitgevoerde deel van de overeenkomst.
4: Voor zoveel verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 14: Opschorting en ontbinding
1: Verhuurder is – onverminderd alle overige aan hem toekomende rechten – zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd om de met huurder gesloten overeenkomst zonder voorafgaande sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in het bezit te stellen van het voertuig dan wel om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen huurder ingevolgde de overeenkomst verschuldigd is of zou worden indien: huurder één of meer van zijn verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, jegens verhuurder niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt; bij huurder sprake is van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, toetreding tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie, (gedeeltelijke) overdracht, stillegging of verplaatsing naar het buitenland van de bedrijfsvorm en/of de zakelijke activiteiten van de huurder-ondernemer dan wel overige aan de verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen. In dit laatste geval dient de tekortkoming ontbinding te rechtvaardigen.
2: Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verhuurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder recht op vergoeding van de kosten, de schade en de rente welke verhuurder als gevolg hiervan lijdt.
3: Huurder is verplicht om alle medewerking aan verhuurder te verlenen om zich weer in het bezit te doen stellen van het voertuig.

Artikel 15: Klachten
1: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk aan verhuurder te worden medegedeeld, zodat zo mogelijk ter plaatse een passende oplossing kan worden gevonden.
2: Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van huurder is opgelost dan wel in andere gevallen, dient de huurder zijn klacht uiterlijk binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode schriftelijk of elektronisch en met een duidelijke, zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht aan verhuurder mede te delen, op straffe van verval van recht ter zake voor de huurder-ondernemer. Indien verhuurder een klacht gegrond acht, dan is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst alsnog uit te voeren zoals overeenkomen dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen, tenzij dit inmiddels voor huurder aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door huurder schriftelijk of elektronisch aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt. In dat laatste geval zal verhuurder hooguit gehouden zijn tot het crediteren van het met de tekortkoming overeenkomende bedrag. Verhuurder is in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden schade.
 
Artikel 16: Conversie en uitleg
1: Indien en voor zover een beding in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan wordt vernietigd, nietig wordt verklaard dan wel indien daarop anderszins vanwege voornoemde gronden geen beroep kan worden gedaan, dan wordt dit beding met behoud van inhoud en strekking daarvan geacht te zijn geconverteerd in een beding dat niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
2: De nietigheid of anderszins onafdwingbaarheid van een beding in deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.
3: Indien verhuurder op enig moment niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat verhuurder afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.

Artikel 17: Vervaltermijn
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, vervallen (vorderings)rechten en/of andere bevoegdheden en/of aanspraken van huurder-ondernemer jegens verhuurder uit welken hoofde ook, in ieder geval na het verstrijken van 12 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat huurder-ondernemer het recht geeft deze rechten en/of bevoegdheden en/of aanspraken jegens verhuurder aan te wenden.
 
Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen
1: Op alle rechtsbetrekkingen tussen huurder en verhuurder, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van verhuurder, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2: De rechter in de vestigingsplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met rechtsverhoudingen waarbij verhuurder is betrokken, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. Niettemin heeft verhuurder het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3: Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 

Maak je dag helemaal compleet !
Meer activiteiten bij te boeken !Keuze uit de volgende mogelijk heden: